Opći uvjeti

1. Sadržaj aranžmana

PETROS kao organizator Vašeg putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili. Sadržaj aranžmana će se ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

2. Prijave i ugovaranje

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici PETROSA kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Putnik se može prijaviti osobno, telefonom, telefaksom ili internetom. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Putnik jamči da je PETROSU dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja.

Prilikom prijave kupac uplaćuje akontaciju od 20% vrijednosti aranžmana (ukoliko u ugovoru nije drugačije navedeno), a preostalih 80% iznosa treba uplatiti jednokratno ili obročno najkasnije 21 dan prije polaska na put, ako drugačije nije utvrđeno ugovorom.

Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku. PETROS neće prihvatiti rezervaciju na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovu zahtjevu, PETROS će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Potpisom ugovora i uplatom akontacije putnik potvrđuje da je upoznat s programom i uvjetima putovanja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za PETROS. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije PETROS i putnik te nakon što putnik uplati cijenu aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma.

3. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je PETROS naveo u programu u dijelu ”cijena aranžmana uključuje”. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, a moguće ih je realizirati, plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku PETROSA u valuti zemlje u kojoj se pružaju. Cijene aranžmana koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju u kunama po prodajnom tečaju Zagrebačke banke na dan plaćanja. PETROS zadržava pravo povećanja objavljenih cijena u slučaju povećanja cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga te u slučaju manjeg broja putnika u odnosu na minimalan broj putnika naveden na programu, odnosno u slučaju povećanja tečaja valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. PETROS može, najkasnije 20 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene i to isključivo u pismenom obliku. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti PETROSU u roku od 5 radnih dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi PETROSU u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego informacije navedene u programu putovanja.

5. Promjena programa

PETROS može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije i za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (vidi točku 1.) PETROS može izvršiti promjenu programa ukoliko dođe do promjena u redu letenja zračnog prijevoznika i redu plovidbe brodara. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

6. Pravo Petrosa na otkaz

PETROS može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje minimalan broj putnika. PETROS može otkazati aranžman ukoliko dođe do većih promjena u redu letenja ili redu plovidbe te ukoliko dođe do stečaja zračne ili brodarske kompanije. PETROS je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najkasnije 5 dana prije početka putovanja te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

7. Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum prijama pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

– za otkaz do 30 dana prije puta PETROS naplaćuje 10% cijene aranžmana

– za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% cijene aranžmana

– za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40% cijene aranžmana

– za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80% cijene aranžmana

– za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana

– ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja PETROS će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava kao ni iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenih u ljestvici, PETROS zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, PETROS zadržava samo troškove uzrokovane zamjenom.

8. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” br.68/07-u daljnjem tekstu Zakon), PETROS u suradnji s osiguravajućim društvom nudi “paket” putnog osiguranja, pri čemu je PETROS posrednik. Putno osiguranje sastoji se od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u inozemstvo tako i u našoj zemlji. Uplatom akontacije putnik potvrđuje da mu je ponuđen “paket” putnog osiguranja.

Osiguranje od otkaza putovanja

Ukoliko putnik prilikom prijave predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka (bolest, nesretni slučaj, elementarna nepogoda u mjestu boravišta, vojna vježba, smrt) koje određuje osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima, morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja otkaznih troškova navedenih u točki 7., tada može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja plaća se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Iznos premije osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. U slučaju otkaza putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza.

9. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cjenicima zrakoplovnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna komapanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučava osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. PETROS nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučava se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

10. Obveze Petrosa

PETROS je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga punom pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. PETROS je dužan putniku pružiti navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku kod možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. PETROS isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (vidi točka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U svim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

11. Obveze putnika

Putnik je dužan:

– posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija.

– cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata, neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju PETROS te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7.

-poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja

-pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri

-pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom PETROSA

U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara PETROSU za učinjenu štetu.

12. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno i nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik-nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. PETROS neće primiti u postupak grupne primjedbe.

Postupak u svezi s prigovorom:

-odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika PETROSA, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom PETROSA i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, koje odgovara uplaćenoj usluzi, PETROS neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

-ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom PETROSA ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.

-najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. PETROS će primiti u postupak samo dokumentirane primjedbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.

– PETROS je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. PETROS može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluga najviše za još 14 dana. PETROS će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu putovanja.

-dok PETROS ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom PETROSA i pridržavao se svih unaprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana.

13. Nadležnost suda

Ako putnik nije zadovoljan PETROS-ovim rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za svaki slučaj ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

14. Osiguranje jamčevine

U skladu sa Zakonom, PETROS je zaključio s osiguravajućim društvom Croatia osiguranje d.d., Filijala transporta i kredita Zagreb, Miramarska 22, Ugovor br. 53-151013910-008551 o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman. Croatia osiguranje d.d. jamči da će sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) putniku nadoknaditi: cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja PETROSA izostanu usluge putovanja i troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja PETROSA, za povratak putnika u mjesto polaska. U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja PETROSA putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave u poslovnicu Croatia osiguranja d.d.,Filijalu za osiguranje prijevoza i kredita Zagreb, Miramarska 22, osobno ili putem telefona 01/6333-173, 01/6333-171, 01/6333-181.

15. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu PETROS je sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman kod Croatia osiguranja d.d. (Polica br.007624124464).

16. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).PETROS se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci PETROS o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

17. Primjena Općih uvjeta putovanja Petrosa

Od 22.05.2018. ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja.

Follow us